radoslava_stankova_0.png
EMAIL
radi_trif@yahoo.com

Доц. д-р Радослава Станкова е докторант на Института за литература с научен ръководител проф. Климентина Иванова. Защитила е дисертация на тема "“Сръбската литература ХІІ–ХІІІ в. в контекста на старобългарската книжнина” (2001 г.) и хабилитационен труд "„Служби за местни южнославянски и балкански светци в ръкописи от ХІІІ–ХV в.” (2012 г.). Специализирала е в Белградския университет при проф Джордже Трифунович (1998 г.) и във Виенския университет при проф. Хайнц Миклас (2001 г.). Интересите й са в областта на медиевистиката, палеославистиката и агиологията. Приносите й са в изследване на химнографските и агиографски текстове за света Петка Търновска (Параскева Епиватска) и местни сръбски и български светци през Средновековието.