Старобългарска литература 47
 • В книга 47 на Старобългарска литература са поместени материали от Международна конференция „Светци и свети места на Балканите“, София, 12-14 юни 2012 г., част от научния проект „Енциклопедия Slavica Sanctorum: светци и свети места в България. Проектът сe разработва от учени от Катедрата по кирилометодиевистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и от Направление „Стара българска литература“ в Института за литература към Българската академия на науките. Материалите са тематично разпределени: Филология. Археография. Текстология.

  The series "Starobalgarska literatura" begins with two miscellanies under this name (1971, 1977) which provoked great interest, so since 1978 the edition has become periodical. It carries research papers in the field of medieval Slavic literature and culture (in the context of the Byzantine and Latin civilizations), editions of unpublished old Slavonic literary works and their newly-discovered transcripts, critical reviews, surveys, information on national and international scientific events on Middle Ages, current bibliography. The journal maintains several rubrics (three of them permanent – Research papers, Critical reviews, and Bibliography). The most important published materials belong to the field of literary and cultural history and theory, source studies, textual criticism and source edition. Their authors are leading experts from all Bulgarian scientific institutions dealing with the medieval period, as well as young scholars. As a result of the international interest towards the classical period of the history of medieval Bulgarian and Slavic literature and culture, prominent foreign scholars regularly participate in the edition. The journal accepts only original research with scholarly contribution not submitted to other periodicals. The articles are in Bulgarian, English, Russian, German and French. Since 2005 they are accompanied with extensive summaries in English or in Bulgarian. The journal is distributed to more then 60 foreign scholarly institutions and scientific libraries in Europe and USA via subscription and international book exchange.

  Предтавяне на сборника в НБКМ

  Националната библиотека бяха представени бр. 47 и 48 на списанието „Старобългарска литература“, издание на издателския център „Боян Пенев“ на Института за литература към БАН. Те съдържат доклади от Международната конференция „Светци и свети места на Балканите“, София 12-14 юни 2012 г., която е част от научния проект „Енциклопедия Slavica Sanctorum: светци и свети места в България (в електронен и Гутенбергов формат)“ (http://eslavsanct.net/), финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието, младежта и науката (№ ДДВУ 02/68, 2010). Участници в конференция са учени от шестнадесет страни. Проектът се разработва от учени от Катедрата по кирилометодиевистика в СУ „Св. Климент Охридски“ и от Направление „Стара българска литература“ в Института за литература към БАН. Ръководител на проекта е проф. дфн Искра Христова-Шомова от СУ „Св. Кл. Охридски“. Материалите в двата тома на сборника са разпределени тематично: Ч. 1: Филология. Археография. Текстология и Ч. 2: История. Културна антропология. Изкуствознание.

  Доц. д-р Елисавета Мусакова представи на многобройната публика сборниците като изтъкна, че: „Особено ценно качество както на проведената конференция, така и на събраните в двата тома нейни резултати, е широкият поглед, отправен към балканското наследство, а през него и източноевропейското, свързано с разнообразните прояви на религиозен живот в течение на три големи епохи: средновековната, възрожденската и съвременната.“

  Проф. дфн Боряна Христова, Директор на Националната библиотека, високо оцени проекта, в който: „има поле за още много работа“.Тя благодари на всички автори и участници и отбеляза, че статиите могат да се четат като роман - „човек чете и попада в различни светове“.

  Проф. д-р Климентина Иванова - автор, проф. дин Искра Христова-Шомова – ръководител на проекта, доц. д-р Ана Стойкова – гл. редактор на списание "Старобългарска литература", изказаха своята дълбока признателност към всички участници в проекта и в подготовката на изданията.