Изгубената история
 • Изгубената история
  Аспекти на митологичното и историчното в българската поезия от 20-те години на ХХ в. (Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Николай Лилиев, Атанас Далчев)
  Aвтор: Елка Димитрова
  Издателски център “Боян Пенев”, Поредица “Тезиси”


  Съдържание
  Въведение в теоретичния контекст на изследването / 7
  Гео Милев. Българският постсимволистичен модернизъм
  между историчното съзнание и мита.
  От понятието към езика / 51
  Трите поеми: генеалогия на бунта / 95
  Митологизмът и историзмът в “Септември” / 115
  “Пролетен вятър” на Никола Фурнаджиев между метафората на историята и мита
  Контекстът на времето и пътищата на “алогичността” / 169
  Сюжетът на гибелта и възкресението / 175
  Между метафората и мита. Дискурсивни аспекти / 188
  Метофора или номинационен семиозис /188
  Метафоричност или изоморфизъм / 204
  Моделиране на вината. Паратаксис и сакрализация / 219
  Специфични функции на повторителността / 225
  Прояви на митологизъм в структурирането на “Пролетен вятър”
  (структурирането на “Пролетен вятър” и конструирането на мита / 228
  Към един неосъществен разговор.
  Отношението Атанас Далчев – Николай Лилиев в контекста на проблематичния диалог в българската литература от 20-те години / 247
  Фигурата на несъстоялото се битие в поезията на Лилиев / 287
  Предметност и метафоричност в поезията на Далчев / 307
  Заключение / 317
  Библиография / 325
  Summary / 333

  The Lost History

  Aspects of Mythical and Historical Consciousness in the Bulgarien Poetry of the 1920s
  (Geo Milev, Nikola Furnadzhiev, Nikolay Liliev, Atanas Dalchev)
  Autor: Elka Dimitrova
  Publishing Centre “Boyan Penev”, Sofia, 2001, 335 p.


  The work studies some emblematic texts of Bulgarian post-symbolist poetry through the relevant modernist antinomy mythical – hirtorical consciousness. A large metatextual backgraund is actualized, too.
  The co-existece of mythical and historical elements is presented as a result of the nostalgia of modern consciousness for continuity. These two phenomena of consciousness are investigated as a central opposition in European cultural thinking – since the establishing of Christianity as a view of life.
  Thus the avant-garde movement of the early 20th century is treated against its archetypal Christian background. In this connection some of the essential paradoxes of Christianity are drawn – paradoxes which every sociohistorical crisis actualizes and transforms into existential and ethical ones, into contradictions, concerning thr very reality of human life.
  The avant-garde movement, as one of the faces of the sociohistorical crisis in Europe in the early 20th century, is marked by the crash of historical thinking. For example: the lost faith in progress, bequeathed by the Enlightenment: a new feelrng for the relation man – God, etc.
  The first part of the book present some basic problems of Bulgaian post-symbolist modernity, mainly through Geo Milev’s works – both critical and poetical.
  The second part of the book studies Nikola Furnadzhiev’s collection of poems Proleten Vyatar (Spring Wind). It is presented as a cross-area of metaphor and myth.
  The third part of the book comments on the traditional antagonism between Atanas Dalchev and Nikolay Liliev (respectively – between post-simbolism and simbolism).