Периодика и литература. Книга за сп. "Златорог" (1920-1945)

 • Поредицата „Периодика и литература“ е пръв опит за цялостно научно
  изследване на литературния периодичен печат от Освобождението до 1944 г.
  Изданието е и богат източник на непознати факти от българската културна
  история.
  Този том представлява колективно монографично изследване със спра-
  вочно-аналитичен характер на едно от най-значимите издания в българската
  култура на ХХ век – сп. „Златорог“ (1920–1943). Както всяка статия в томо-
  вете на поредицата то запознава читателите с историята на изданието и с
  неговите редактори, със социокултурната ситуация, в която то излиза, ес-
  тетическата му програма и композиционното му структуриране. Подробно
  се анализират или само библиографски се маркират всички публикувани
  български и преводни произведения, разпределени по жанрове и рубрики.
  Книгата определя мястото на списанието в културния живот на времето и
  му дава съвременна литературоведска оценка. Тя е придружена от именен
  показалец-речник, който дава сведения за стотици дейци на културния и об-
  ществения живот у нас.
  Хронологически изследването за сп. „Златорог“ попадаше в обсега на
  предишния, том V на „Периодика и литература“. През 1999 г., когато беше
  издаден той, списанието съзнателно беше оставено извън него, за да му се
  отдаде дължимото специално място в историята на българската култура след
  Първата световна война. А и чисто физически изследването далече надхвър-
  ля обема на студия, така че единственият начин да бъде издадено е в отделно
  книжно тяло. Надяваме се, че тази идея не накърнява концепцията на поре-
  дицата и че с авторските и редакторските си усилия сме се издължили поне
  малко пред паметта на Владимир Василев и неговите сътрудници 100 години
  след началото на тяхното културно дело.