540W3443.jpg

Националната библиотека бяха представени бр. 47 и 48 на списанието „Старобългарска литература“, издание на издателския център „Боян Пенев“ на Института за литература към БАН. Те съдържат доклади от Международната конференция „Светци и свети места на Балканите“, София 12-14 юни 2012 г., която е част от научния проект „Енциклопедия Slavica Sanctorum: светци и свети места в България (в електронен и Гутенбергов формат)“ (http://eslavsanct.net/), финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието, младежта и науката (№ ДДВУ 02/68, 2010). Участници в конференция са учени от шестнадесет страни. Проектът се разработва от учени от Катедрата по кирилометодиевистика в СУ „Св. Климент Охридски“ и от Направление „Стара българска литература“ в Института за литература към БАН. Ръководител на проекта е проф. дфн Искра Христова-Шомова от СУ „Св. Кл. Охридски“. Материалите в двата тома на сборника са разпределени тематично: Ч. 1: Филология. Археография. Текстология и Ч. 2: История. Културна антропология. Изкуствознание.

Доц. д-р Елисавета Мусакова представи на многобройната публика сборниците като изтъкна, че: „Особено ценно качество както на проведената конференция, така и на събраните в двата тома нейни резултати, е широкият поглед, отправен към балканското наследство, а през него и източноевропейското, свързано с разнообразните прояви на религиозен живот в течение на три големи епохи: средновековната, възрожденската и съвременната.“

Проф. дфн Боряна Христова, Директор на Националната библиотека, високо оцени проекта, в който: „има поле за още много работа“.Тя благодари на всички автори и участници и отбеляза, че статиите могат да се четат като роман - „човек чете и попада в различни светове“.

Проф. д-р Климентина Иванова - автор, проф. дин Искра Христова-Шомова – ръководител на проекта, доц. д-р Ана Стойкова – гл. редактор на списание "Старобългарска литература", изказаха своята дълбока признателност към всички участници в проекта и в подготовката на изданията.